Informacje dla dłużników

Informacje dla wierzycieli

Informacje o kancelarii

Przykładowe druki wniosków

 

Wybrane informacje dla wierzycieli

Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości - wierzyciel, dokonując wyboru komornika, zobowiązany jest w treści wniosku egzekucyjnego złożyć oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

We wniosku egzekucyjnym lub wniosku o zabezpieczenie należy wskazać, poza adresem i danymi dłużnika, rachunek bankowy wierzyciela, świadczenie, które ma być spełnione, oraz sposób egzekucji - art. 797 § 1 kpc.

Sposoby egzekucji:
- z ruchomości - wskazać jakie ruchomosci lub ruchomości w miejscu zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej (w tym np. nr rej.   pojazdu, marka);
- z wynagrodzenia za pracę/śwadczeń emerytalno rentowych - nazwa zakładu pracy, zleceniodawcy, nazwy organu emerytalno - rentowego;
- z rachunku bankowego - nazwa banku dłużnika i/lub nr rachunku;
- z wierzytelności - rodzaj przysługującej dłużnikowi wierzytelności ze wskazaniem danych zobowiązanego podmiotu;
- z innych praw majątkowych - rodzaj przysługującego prawa;
- z nieruchomosci (w tym z własnościowego sóldzielczego prawa do lokalu) - położenie i nr księgi wieczystej nieruchomości, oznaczenie spółdzielni   mieszkaniowej.

Do wniosku należy dołączyć tytuł wykonawczy (art. 776 i n. kpc), potwierdzoną za zgodność kopię pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy) oraz w przypadku osób prawnych kopię odpisu KRS.

Istotnym jest, aby wskazać dane identyfikacyjne dłużnika:

- w przypadku osoby fizycznej: przede wszystkim PESEL, seria i nr dow. os., NIP, adres zameldowania; ponadto jeżeli dłużnik prowadzi działalność   gospodarczą: nazwa firmy, miejsce zarejestrowania i/lub prowadzenia działalności gospodarczej;
- w przypadku spółek prawa handlowego: przede wszystkim REGON, NIP, KRS, imię i nazwisko (ew. adres) prezesa zarządu lub wskazanie organu   reprezentującego dłużnika.

Wskazanie w/w danych przyspieszy prowadzenie postępowania egzekucyjnego i umożliwi w razie konieczności skierowanie zapytania o dłużnika/ów do odpowiednich urzędów (w tym ZUS, CEPIK), a także ułatwi prowadzenie postępowania egzekucyjnego wykluczając skierowanie egzekucji do osoby nieobjętej tytułem wykonawczym. Brak w/w danych nie powoduje żadnych ujemnych skutków prawnych.

Jeśli wierzyciel nie dysponuje informacjami dotyczącymi majątku dłużnika, na podstawie art. 797¹ kpc może złożyć wniosek o poszukiwanie majątku za opłatą.
W celu realizacji zlecenia poszukiwaia majątku komornik może żądać od uczestników postępowania złożenia wyjaśnień oraz żądać od podmiotów wymienionych w art. 761 § 1 kpc i w art. 2 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji.

Wysokość zaliczki i opłaty stałej ustalana jest po zarejestrowaniu wniosku egzekucyjnego.
Uiszczone przez wierzyciela zaliczki podlegają doliczeniu do egzekwowanego roszczenia i zwracane są w pierwszej kolejności w przypadku skutecznej egzekucji.
Koszty postępowania egzekucyjnego co do zasady obciążają dłużnika - art. 770 kpc.
W przypadku bezskutecznej egzekucji wierzyciel zobowiązany jest tymczasowo pokryć poniesione wydatki gotówkowe - koszty korespondencji, zapytań, opłatę za poszukiwanie majątku. Prawomocne postanowienie komornika o ustaleniu niezapłaconych kosztów postępowania stanowi tytuł wykonawczy bez potrzeby zaopatrywania w klauzulę wykonalności - art. 770¹ kpc.

Koszty działalności wybranego komornika poza jego rewirem (obszar właściwości sądu rejonowego przy którym komornik działa) w postaci dojazdu, diet, transportu specjalistycznego, ewentualnych noclegów itp. ponosi wierzyciel bez możliwości obciążenia nimi dłużnika nawet w przypadku gdy korzysta on ze zwolnienia od kosztów sądowych (z uwagi na ekonomikę postępowania egzekucja "z wyboru" winna ograniczać się do: wynagrodzenia za pracę, wierzytelności i rachunku bankowego dłużnika).

 

 

 

 

Obwieszczenia o licytacjach

Ruchomości
Nieruchomości

Właściwość

Rzeczowa
Miejscowa

Kancelaria

Adres
Dojazd