Informacje dla dłużników

Informacje dla wierzycieli

Informacje o kancelarii

Przykładowe druki wniosków

 

Wybrane informacje dla dłużników

OGÓLNE
- komornik sądowy jako organ egzekucyjny nie jest uprawniony do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym - art. 804 kpc,
- spłaty zadłużenia należy dokonywać na rachunek bankowy kancelarii komorniczej z podaniem sygnatury akt sprawy lub w kasie kancelarii - więcej ...;
- dłużnik ma obowiązek w terminie 7 dni zawiadomić komornika w formie pisemnej o każdej zmianie miejsca swojego pobytu trwającej dłużej niż jeden miesiąc pod rygorem grzywny do 2.000,00zł - art. 762 § 1 kpc w zw. z art. 761 § 3 kpc; ponadto w przypadku zaniedbania tego obowiązku pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia - art. 136 § 1 i 2 kpc w zw. z art. 13 § 2 kpc;
- przesyłkę pocztową nie odebraną - podwójnie awizowaną, załącza się do akt sprawy ze skutkiem doręczenia;
- wniesienie skargi na czynność komornika w trybie art. 767 kpc nie wstrzymuje postępowania egzekucyjnego ani wykonania zaskarżonej czynności, chyba że sąd zawiesi postępowanie lub wstrzyma dokonanie czynności - art. 767² § 2 kpc.

POTRĄCENIA
- kwota wolna od zajęcia w sprawach innych niż alimentacyjne w 2011r.: 1.600,00zł brutto miesięcznie;
- maksymalne potrącenie z wynagrodzenia:
     - w sprawach alimentacyjnych (sygn. akt KMP) - 60% wynagrodzenia netto (bez kwoty wolnej),
     - w sprawach pozostałych (inne niż alimentacyjne - sygn. akt KM/KMS) - 50% z zachowaniem w/w kwoty wolnej od zajęcia;
- maksymalne potrącenie z wierzytelności innych niż na podstawie umowy o pracę (np. umowa o dzieło, umowa zlecenia i inne) - 100%, chyba że stanowią jedyne źródło utrzymania dłużnika - wówczas stosuje się w/w ograniczenia.

KOSZTY POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO
- koszty egzekucyjne co do zasady obciążają dłużnika zgodnie z treścią art. 770 kpc:
     - opłata stosunkowa - 15% (stawka podstawowa) i 8% (egzekucja z wynagrodzenia za pracę, świadczeń ZUS lub rachunku bankowego);
     - wydatki gotówkowe - zwrot kosztów dojazdu, korespondencji, zapytań;
- minimalna opłata stosunkowa: 308,08zł (1/10 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego: 3.080,84zł).

 

 

 

Obwieszczenia o licytacjach

Ruchomości
Nieruchomości

Właściwość

Rzeczowa
Miejscowa

Kancelaria

Adres
Dojazd